LỆNH TÍNH NĂNG
/setpass xxx
Tạo mật khẩu vào nhóm tự động (xxx là mật khẩu bằng số)
/reset (auto)
Lệnh reset, muốn reset tự động thêm auto
/resetvip (auto)
Reset vip giảm 10 yêu cầu level, tốn Wcoin
/pkclear
Lệnh xóa tội nhanh
/homdo
Mở nhanh hòm đồ (chỉ dùng cho VIP)
/nv3
Làm nhiệm vụ cấp 3 tự động (Chỉ dành cho VIP)
/freepoint
Lệnh tẩy điểm nhanh
/free(xxxx)
Lệnh tẩy điểm từng cột ( xxxx = str/agi/vit/ene/cmd )
/add(xxxx) yyyy
Cộng điểm từng cột ( xxxx = str/agi/vit/ene/cmd , yyyy= số điểm muốn + )
/freemt
Lệnh tẩy điểm master nhanh
/pack x y
Nén ngọc x = (b/s/c/l/cre/dnt/dth/dtl1/dtl2/dhm) (y = 10,20,30 tương ứng cụm)
/unpack x y
Giải nén ngọc x = (b/s/c/l/cre/dnt/dth/dtl1/dtl2/dhm) (y = 10,20,30 tương ứng cụm)
/doiten xxxx
Đổi tên nhân vật (100k Wcoin/lần)
/lock xxxx
Khóa đồ nhân vật (xxxx là mật khẩu)
/unlock xxxx
Mở khóa đồ nhân vật (xxxx là mật khẩu đã đặt khi khóa)